Witamy na stronie - Ciemna Stron Mocy, niech moc będzie z Tobą!
 
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Share Thread:
Czy długotrwałe przyjmowanie sterydów może doprowadzić do zbrodni
#1
Czy długotrwałe przyjmowanie steroidów anaboliczno- -androgennych może doprowadzić do takich zmian w psychice człowieka, że będzie on zdolny do dokonania zbrodni lub popełnienia samobójstwa?Krzysztof Chrostowski, Dorota Kwiatkowska, Ewa Partyka, Danuta Stańczyk

Efekty psychiczne i psychiatryczne stosowania steroidów anaboliczno-androgennych. Wychodząc z analizy okoliczności morderstwa, jakiego dokonali dwaj młodzi ludzie, a następnie samobójstwa jednego z nich, Autorzy omawiają oddziaływanie na psychikę steroidów anaboliczno-androgennych, do których stosowania przyznali się obaj sprawcy. Podkreślają, że skłonność do zaburzeń psychicznych oraz skutki długotrwałego przyjmowania steroidów anabolicznych mogą prowadzić do podobnych tragedii.


W jednej z małych miejscowości dwóch mężczyzn w wieku 17 i 19 lat dokonał o zabójstwa. Ofiarą była matka jednego z nich. Następnego dnia, w czasie pobytu w areszcie, młodszy z nich popełnił samobójstwo. Wcześniej podczas przesłuchania obaj przyznali się do przyjmowania przez 2 lata preparatów steroidowych: m.in. Omnandrenu, Testosteronu propio- nicum, Deca-Durabolinu, Metanabolu, Dianabolu i Sustanonu. Przez ostatnie 7 tygodni przed zbrodnią nie stosowali tych leków, ale przyjmowali środki narkotyczne, takie jak: amfetamina oraz marihuana. Przyjmowanie steroidów u starszego z obwinionych doprowadził o do wystąpienia wyraźnych objawów zwiększonej agresji, kłótliwości i napastliwości w stosunku do najbliższych - ojca, matki, siostry oraz przyjaciół. Według jego zeznań: „nie udawało mu się nawiązać z nikim kontaktu”. Konflikt z ojcem stopniowo przemienił się we wrogość, a następnie w nienawiść. Od 5 miesięcy nosił się z zamiarem jego zabicia. Nie umiał jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabił matkę, do której nie czuł urazy.Przeprowadzone na zlecenie prokuratury badania moczu, krwi oraz włosów i paznokci obu morderców, wykazał y obecność metabolitów nandrolonu w każ dym badanym materiale. U starszego zabójcy stężenie metabolitu I nandro- lonu w moczu wynosiło 5,9 ng/ml (±0,4), zaś metabolitu II - 1 ng/ml (±0,07). Wskaźnik T/Et wynosił 3,1. U młodszego, ze wzglę du na mał e stężenie, nie można było określić ilościowej wartości metabolitu I w moczu. Wskaźnik T/Et wynosił 3,9. U obu obwinionych poziomy testosteronu w surowicy krwi mieściły się w granicach prawidłowych (odpowiednio 8,8 i 7,7 ng/ml). W moczu starszego stwierdzono ponadto ślady metabolitu marihuany THC-COOH. U obu nie ujawniono zaburzeń profilu steroidowego. Poziom hormonu luteinizującego (LH) u zabójcy był nieoznaczalny. We wł osach starszego i paznokciach młodszego występowały śladowe ilości metabolitu I nandrolonu, co może świadczyć o przewlekłym przyjmowaniu tego środka.Badania analityczne potwierdził y więc przyjmowanie przez obu sprawców silnie działających leków steroidowych. W związku z tym uzasadnione wydaje się pytanie: czy mogło to doprowadzić do zaburzeń psychicznych, których efektem były zbrodnia i samobójstwo?Działanie steroidów anaboliczno-androgennych na psychikę

Psychoaktywne działanie testosteronu i jego pochodnych jest dobrze znane od wielu lat, występuje bowiem w różnym nasileniu u ponad 80% osób biorących steroidy anaboliczno-androgenne. Psychoaktywne działanie testosteronu i jego pochodnych jest dobrze znane od wielu lat, występuje bowiem w różnym nasileniu u ponad 80% osób biorą- cych steroidy anaboliczno-androgenne.


Od późnych lat 30-tych do lat 70-tych XX wieku steroidy anaboliczne stosowano w leczeniu depresji, melancholii i zaburzeń psychicznych. Obecnie silniej działające preparaty testosteronu mogą powodować efekt odwrotny. Przy stosowaniu testosteronu w dawkach terapeutycznych, w zastępczej terapii hypogonadyzmu u mężczyzn, obserwowano: działanie pobudzające i przeciwbólowe, a tak że zmniejszenie uczucia zmę czenia, zwiększenie inwencji i pewności siebie, uczucia euforii i siły, poprawę percepcji umysłowej, pamięci, wzrost motywacji do pracy i do wysiłków (treningu), jak również pobudzenie seksualne, poprawę wyglądu i samopoczucia a więc działanie korzystne.


Podawanie mężczyznom testosteronu, jako środka antykoncepcyjnego, w dawkach wyższych od 200 mg tygodniowo, sporadycznie powodowało wzrost agresji, zmuszając do zaprzestania jego stosowania.W przypadku używania steroidów w dużych dawkach, przekraczają cych poziomy fizjologiczne, co ma miejsce przy stosowaniu ich w celach dopingowych, zauważa się bezsenność lub zaburzenia snu, wzrost agresywności i podejrzliwości, rozdrażnienie, zmienność nastroju i nerwowość, wybuchy złości i skłonność do awantur, zmniejszenie samokrytycyzmu, poczucia winy oraz nieuznawanie norm etycznych i naruszanie zasad współżycia społecznego, czego wynikiem może być popełnianie przestępstw.


Niezależnie od tych ogólnych obserwacji w poszczególnych doniesieniach klinicznych występują różnice w ocenie zmian psychicznych, następujących pod wpływem stosowania dużych dawek testosteronu . Podaje się np., że zażywanie 600 mg testosteronu na tydzień przez 10 tygodni nie wywołało żadnych objawów psychicznych. Inni badacze przy stosowaniu podobnych dawek w pojedynczych przypadkach stwierdzali natomiast występowanie objawów hypo- manii lub nasilonych objawów manii. Jeszcze inni zwracają uwagę , że 17a-alkilowe pochodne testosteronu, takie jak np. metylotestosteron, wpływają znacznie silniej i bardziej negatywnie na psychikę zażywających je osób.U osób będących pod wpływem steroidów częściej występują zachowania nieaprobowane społecznie, wykraczające poza przyjęte normy. Często wyrażają swoją agresję w sposób pośredni, np. miewają złe humory, są zgryźliwe, złośliwe, trzaskają drzwiami. Podważają wszelkie autorytety, np. w rodzinie czy wśród osób kierujących nimi i nadzorujących ich działania. Mają też znacznie obniż one poczucie winy, świadczące o braku samokrytycyzmu i poczucia odpowiedzialności za swe czyny. Nie mają przy tym wątpliwości, że ich postępowanie jest właściwe, a ich racje słuszne.
Wyniki innych prac potwierdzają obserwowane przez nas zmiany psychiczne u osób stosujących steroidy. Zazwyczaj po około 6 miesiącach od zaprzestania ich przyjmowania opisane wyżej objawy ustępowały samoistnie i nie wymagały dodatkowego leczenia. W niektórych przypadkach pojawiała się jednak konieczność długotrwałego leczenia psychiatrycznego. W piśmiennictwie opisano co najmniej kilka przypadków, w których przestępstwa, a nawet zbrodnie, były dokonywane pod wpływem działania dużych dawek steroidów. Uzależnienie od środków psychoaktywnych, w tym także od steroidów anaboliczno-androgennych, zwłaszcza po ich odstawieniu, może prowadzić do sytuacji, utrwalających przekonanie o własnym niedołęstwie i małej wartości, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Obserwuje się wtedy nieumiejętność przeżywania sytuacji trudnych, doświadczania własnej słabości, niedostosowanie społeczne, poczucie klęski, bezradność wobec sytuacji stresowych oraz brak nadziei i uczucie zagrożenia, co prowadzi do stanów głębokiej depresji, w których jedynym rozwią zaniem staje się samobójstwo. Większości tych determinantów można było się doszukać u tego z zabójców, który popeł nił samobójstwo. W swym zeznaniu skarżył się on, ż e dokonana zbrodnia „zmienił a całe jego życie i nic już nie będzie takie jak dawniej”.
W psychiatrii opisane wyżej stany zmienności nastroju - od agresji do depresji - określa się mianem zespołu ma- niakalno-depresyjnego lub afektywnego.Tego typu stany agresji (występujące podczas przyjmowania steroidów) oraz depresji (po ich odstawieniu) można obserwować u osób przewlekle stosują cych duże ich dawki.Przez 12 lat w Finlandii prowadzono obserwacje nad przedwczesną śmiertelnością sportowców. Wśród 62 mistrzów trójboju siłowego, z lat 1977-1982, podejrzanych o stosowanie steroidów anabolicznych, stwierdzono 8 zgonów, czyli 12,6% w stosunku do 3,1% w ogólnej populacji kraju. 3 z nich nastąpiły w wyniku samobójstw, 3 - nagł ych zawałów serca oraz po jednym w rezultacie śpiączki wątrobowej i rozrostu układu limfatycznego.
PodsumowanieNa podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić, że przyjmowanie przez długi czas steroidów anabolicz- no-androgennych, zwłaszcza przez młodych mężczyzn, w wieku od 15 do 25 roku życia, ma wyraźny wpływ na wystąpienie objawów agresji, którą w psychiatrii określa się mianem hypomanii lub manii (14, 23), a ich nasilenie niewątpliwie łączy się z osobniczą wrażliwością i rodzinnie zależną skłonnością do zaburzeń psychicznych. W naszym kraju przypadki zabójstw i przestępstw kryminalnych, spowodowanych efektempsychogennym tych leków, występują sporadycznie. Znacznie czę stsze są przypadki samobójstw chłopców i młodych mężczyzn, dokonywane pod wpływem zażywania tych środków, a następnie po ich odstawieniu. Nakładanie się problemów osobistych i rodzinnych na skłonność do zaburzeń psychicznych i psychogenne dział aniem steroidów anabolicznych, moż e doprowadzić do tragedii młodych ludzi i ich rodzin


Pojedyncze przypadki, publikowane w prasie medycznej lub w doniesieniach z prokuratorskich dochodzeń , są sygnał em świadczą cym o występowaniu poważ nych zmian chorobowych spowodowanych nadużywaniem steroidówSiłownie, które miały stać się dla młodzieży ucieczką od alkoholu i narkotyków oraz przyczynić się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, okazały się „dystrybutorami” środków, powodujących bardzo poważne problemy zdrowotne i lecznicze.Dane te wskazują wyraźnie, że osoby, stosujące duż e dawki różnych steroidów anabolicznych, wykazują szereg zaburzeń psychicznych, a nawet psychiatrycznych. Tymczasem badania przeprowadzone w USA oceniają, że w przybliżeniu milion młodzieży stosuje steroidy. W Polsce, przy okazji badań ankietowych, wykonanych w szkołach w roku  przez J. Sierosł awskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w ramach „Europejskiego programu uzależnienia od narkotyków”, ujawniono ich używanie przez młodzież szkół ponadpodstawowych. Liczba osób, deklarują cych stosowanie SAA w klasach I., wynosił a 2,4%, zaś w klasach III. - 4%. W roku 1999 odsetek ten w klasach I. wzrósł do 3,2%, zaś w klasach III. obniżył się do 2,3% (28). Badania te nie dają pełnego obrazu rozpowszechnienia przyjmowania steroidów przez polską młodzież.

Dla szerszego ukazania powyższego problemu należ y wspomnieć o dynamicznie rozwijającym się, niesłychanie intratnym, a zupełnie niekontrolowanym nielegalnym „czarnym rynku” środków anabolicznych i różnych innych leków, przyjmowanych przez mł odych ludzi. Tzw. dilerzy w każdej chwili mogą dostarczyć każdy lek, oczywiście za odpowiednią zapłatą.

W 1990 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę nakazująca kontrolę dystrybucji steroidów anabolicznych, między innymi z uwagi na silne działanie tych środków na psychikę. O ile doping steroidami anabolicznymi wś ród sportowców kwalifikowanych jest kontrolowany przepisami sportowymi, a nawet karnymi, to tzw. „społeczna androgenizacja” za pomocą steroidów anaboliczno- androgennych i odpowiednich odżywek, zawierają cych prekursory testosteronu i nandrolonu, nie podlega ż adnej regulacji prawnej w naszym kraju. W Polsce nie zalicza się steroidów anabolicznych do środków kontrolowanych, formalnie więc problem ich nadużywania nie istnieje. W Internecie mamy natomiast witrynę pt. Doping, gdzie każdy może się zapytać, jak je przyjmować. Liczne wydawnictwa kulturystyczne, redagowane głównie przez dystrybutorów i stałych odbiorców tych środków, dostarczają ich pełny wykaz oraz informują szczegółowo o sposobie przyjmowania . W tej sytuacji moż na się tylko pocieszać , że wcześ niej czy póź niej, z chwilą przyję cia Polski do Unii Europejskiej nastąpi dostosowanie naszych przepisów w tym zakresie do obowią zujących w stowarzyszonych w niej krajach.

Opisany powyżej tragiczny przypadek świadczy o konieczności pilnego wprowadzenia uregulowań legislacyjnych, ograniczających ekspansję nielegalnego rynku środków steroidowych oraz nasilenia kontroli rozpowszechniana wśród naszej młodzieży preparatów steroidów anabolicznych - poprzez traktowanie ich na równi z narkotykami.

Piśmiennictwo1. Bahrke M. S.: Psychological Ef- fects of Endogenous Testosterone and Anablic-Androgenic Steroids. [w:] Ana- bolic Steroids in Sport and Exercise. Yesalis Ch. E. (red.). Champaign 1993. Human Kinetics Publishers, 161-191.

2. Bahrke M. S., Yesalis C. E., Wright J. E.: Psychological and Behavio- ral Effects of Endogenous Testosterone and Anabolic Steroids. An update. „Sports Medicine” 1996, 6: 367-390.

3. Brower K. J. et al.: Anabolic An- drogenic Steroids and Suicide. (Letters to Editor). „American Journal of Psychiatry” 1989, 146; 8: 1075.

4. Brower K. J. et al.: Anabolic Androgenic Steroid Dependence. „Jo- urnal of Clinical Psychiatry” 1989, 50; 1: 31-33.

5. Brower K. J.: Anabolic Steroids: Potential for Physical and Psychologi- cal Dependence. [w:] Anabolic Steroids in Sport and Exercise. Ed. Yesalis Ch., E. Champaign 1993. Human Kintetics Publishers, 193-211.

6. Bhasin S. et al.: The effects of su- praphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in man. „New England Journal of Medicine” 1996, 335: 1-7.

7. Choi P. Y. L., Parrott A. C., Co- wan C.: High-Dose Anabolic Steroids in Strength Athletes Effects upon Ho- stillity and Aggression. „Human Psy- chopharmacology” 1990, 5: 349-356.

8. Choi P.: So steroids may work but they also. „Coaching Focus” 1993, 23: 11-12.

9. Chrostowski K. et al.: Aggression and Anabolic Steroids Use in Body-bu- ilders (in press).

10. Conacher G. N., Workman D. G.: Violent Crime Possibly Associated with Anabolic Steroid Use. (Letters to Editor). „American Journal Psychiatry” 1989, 146; 8: 679.

11. Czech J.: Sterydy anaboliczne. Przegląd preparatów farmokologicz- nych stosowanych przez kulturystów. Wydawnictwo „BULK UP” 1998.

12. Finkelstein J. W. et al.: Estrogen and Testosterone Increases Self- Reported Aggressive Behaviors in Hy- pogonadal Adulescens. „Journal of Cli- nical Endocrynology and Metabolism” 1997, 82: 2423-2438.

13. Hayes F. J.: Editorial: Testo- sterone - Fountain of Youth or Drug. „Journal of Clinical Endocrynology and Metabolism” 2000, 85, 9: 3020-3023.

14. Jaroszyń ski J.: Zaburzenia afektywne [w:] Zespoły zaburzeń psychicznych. Warszawa 1993. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 51-60.

15. Kashkin K. B., Kleber H. D.: Hooked of Hormones? An Anabolic Steroid Addiction Hypothesis. „Journal American Medical Association” 1989, 262, 22: 3168-3170.

16. Lubel A.: Does Steroid Abuse Cause - or Excuse Violence? „The Phy- sician and Sportsmedicine” 1989, 17, 2: 176-185.

17. Mędraś M., Szczęsny F.: Dys- morfia mięśniowa jako problem medycyny sportowej. „Medicina Sportiva” 2001, 5, 1, 17-22.

18. Parott A.C., Choi P.Y.L., Da- vis M.: Anabolic steroid use by amator athletes: effects upon psychological mood states. „Journal of Sports Medi- cine and Physical Fitness” 1994, 34, 3: 292-298.

19. Parssinen M. et al.: Increased Permature Mortality of Competitive Po- werlifters Suspected to Have Use Ana- bolic Agents. „International Journal of Sports Medicine” 2000, 21: 225-227.

20. Pecyna M. B.: Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno- psychologiczne. [w:] Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1999, 260-278.

21. Pope H. G. Jr, Katz D. L.: Ho- micide and Near-Homicide by Anabo- lic Steroid Users. „Journal of Clinical Psychiatry” 1990, 51, 1: 28-31.

22. Pope H. G. Jr, Katz D. L: Af- fective and Psychiatric Symptoms As- sociated with Anabolic Steroid Use. „American Journal of Psychiatry” 1988, 45; 4: 487-490.

23. Pope H. G. Jr, Katz D. L: Psy- chiatric and Medical Effects of Ana- bolic-Androgenic Steroid Use. „Archi- ves of General Psychiatry” 1994, 51: 375-382.

24. Pope H. G. Jr, Kouri E. M., Hudson J. I.: Effects of supraphysio- logical doses of testosterone on mood and aggression in normal men; a ran- domized controlled trial. „Archives of General Psychiatry” 2000, 57 (2): 133-140.

25. Pruszyński S., Beręsiewicz M.: Zaburzenia afektywne [w:] Zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych. Warszawa 1993. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 62-89.

26. Rychta T., Mikołajczyk M., Guszkowska M.: Doping farmakologiczny jako zjawisko społeczne. Aspekt psychologiczny. „Roczniki Naukowe AWF w Warszawie” 1993, t. XXXIV: 195-240.

27. Scaramella T. J., Brown W. A.: Serum Testosterone and Aggressions in Hockey Players. „Psychosomatic Medi- cine” 1978, 40, 3: 262-265.

28. Sierosławski J.: Narkomania- problem zdrowia publicznego. „Służba Zdrowia” 2000, 84-87: 3-8.

29. Yates W. R. et al.: Psychosexu- al Effects of Three Doses of Testostero- ne Cycling. „Biological Psychiatry” 1999, 45 (3): 254-60.

30. Yates W. R.: Testosterone in Psychiatry. Risks and Benefits. „Archi- ve General Psychiatry” 2000, 57, 155156.

31. Yesalis Ch. E., Vicary J. R., Buckley W. E.: Anabolic Steroid Use Among Adulescens: A Study of Indica- tion of Psychological Dependence. [w:] Anabolic Steroids in Sport and Exerci- se. Red. Yesalis Ch. E. Champaign 1993. Human Kinetics Publishers, 215-227.
Odpowiedz


Podobne wątki…
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Co sprawia że szybciej rośniemy podczas stosowania sterydów? SCREAM 0 889 05.04.2021, 10:13
Ostatni post: SCREAM
  Picie zbyt dużych ilości wody może być niebezpieczne SCREAM 2 577 05.03.2021, 09:53
Ostatni post: Lenionek
  Czy koronawirus może wpływać na poziom testosteronu? Nowe badanie SCREAM 0 508 07.12.2020, 13:44
Ostatni post: SCREAM
  Historia sterydów anabolicznych SCREAM 0 628 22.11.2020, 12:07
Ostatni post: SCREAM
  Pod wpływem sterydów - rozmowa z psychiatrą dr. Jarosławem Uziałłą SCREAM 0 1 299 25.04.2020, 09:48
Ostatni post: SCREAM
  Farmakologia sterydów anabolicznych SCREAM 0 989 24.04.2020, 09:50
Ostatni post: SCREAM
  Trądzik w wyniku brania sterydów SCREAM 0 2 664 19.02.2020, 11:30
Ostatni post: SCREAM
  Nadmiar sterydów szkodzi, no chyba że jesteś… susłem! SCREAM 0 1 774 18.06.2019, 08:47
Ostatni post: SCREAM
  Pod wpływem sterydów - rozmowa z psychiatrą dr. jarosławem uziałłą SCREAM 0 2 805 11.05.2019, 09:30
Ostatni post: SCREAM
  Skutki uboczne stosowania sterydów u kobiet KobietaNAbombie 0 2 216 01.10.2018, 19:30
Ostatni post: KobietaNAbombie

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości